ورمی کمپوست کشت و صنعت ساینا

ورمی کمپوست کشت و صنعت ساینا

 

شرکت نوآوران کشت و صنعت ساینا  با بکارگیری مواد اولیه بهتر و مدت زمان بیشتری که صرف تولید ورمی کمپوست می کند (نزدیک به دو برابر واحدهای تولیدی دیگر) باعث افزایش مواد معدنی و در نتیجه بهبود کیفیت ظاهری و غذایی کودها می گردد.